מידע לציבור וחקיקה

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים.

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, איזה סוגי מידע יש חובה או רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

חוקים ותקנות עיקריים

        מים ושפכים
    1 חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב), התשמ"ב – 1981
    2 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א – 2000
    3 תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג – 2003
    4 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשייה), התשס"ד – 2003
    5 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998
    6 כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011
    7 תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010
        איכות אוויר
    1 תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב – 1992
    2 חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה, חובות דיווח ומרשם), 2012
        חומרים מסוכנים
    1 חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993
    2  תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו – 1996
    3 תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990
    4 תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג – 1993
        רעש 
    1 תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990
    2 תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ב – 1992
        פסולת ומחזור 
   1 תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן – 1990
   2 חוק שמירת הניקיון – תיקון מס' 9 2007 (היטל הטמנה)
   3 חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור 1993
   4  תקנות איסוף ופינוי פסולת למחזור 1998
   5 חוק הפיקדון על מיכלי משקה 1999
   4 תיקון מס' 4 לחוק הפיקדון (בקבוקי משקה פלסטיק של 1.5 ליטר ומעלה)
   6 חוק להסדרת הטיפול באריזות 2011
   7 חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות  2012
   8 תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 2014
        בוצות
   1 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד – 2004
        דלקים ושמנים
   1 תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג – 1993
   2 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז – 1997
        מחצבות 
    1 תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח – 1998
        תכנון ובנייה
    1 חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965
    2 תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג – 2003
       כללי
   1 חוק הגנת הסביבה(פליטות ןהעברות לסביבה-חובות דיווח ומרשם) התשע"ב -2012

 

בעפולה מפעל מיון אמניר/ויאוליה לפסולת מעורבת למעט חומרים מסוכנים, שמנים ופסולת בנייה.
המפעל ממוקם ברחוב ירושלים על כביש 60 בין עפולה לצומת יזרעאל.
המפעל פועל עם רישיון עסק ובפיקוח הגופים הרלוונטיים.

בעפולה קיימת תחנת מעבר לקליטת פסולת בנייה בלבד.
באתר ממיינים את הפסולת , מנפים וגורסים לשימוש חוזר.
התחנה ממוקמת ברחוב ירושלים על כביש 60 , צמוד למפעל מיון אמניר.

דוחות מדידת קרינה בבתי ספר

        בתי ספר
    1 בי״ס אמית יהודה
    2 חטיבת ביניים אלון
    3 בי״ס אלומות
    4 בי״ס רימונים
    5 בי״ס נועם מוריה
    6 בי״ס בן צבי
    7 כרמים בעמק
    8 עמל
    9 בי״ס נופים
    10 בית זאב
    11 בי״ס אולפנא צביה
    12 בי״ס יזרעאל
    13 בי״ס תדהר
    14 בי״ס יובלים
    15 בי״ס אוהל מאיר
    16 בי״ס מעלות ניסים
    17 בי״ס גוונים
    18 בי״ס אורן
    19 בי״ס תיכון אורט

רשימת עסקים בתחום נגריות, עץ ומוצריו רשימת תחנות דלק רשימת עסקים בתחום אשפה ופסולת רשימת עסקים בתחום הדברה רשימת עסקים בתחום רכב ומוסכים רשימת מפעלים רשימת עסקים בתחום מסגרות פרוטוקולים ישיבות ועדת איכות הסביבה 2016