מפרט אחיד רישוי עסקים 2017

טבלת כל הפריטים – עפולה

הגדרות אזורי העיר (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
מבנה מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד
מבנה מגורים עם חזית מסחרית – רחובות: משה שרת, חטיבה 9, הנשיא וייצמן, הרב לוין, ירושלים, ארלוזורוב, הולנד, הרב קירשטיין, ככר עצמאות
אזור מגורים משולב מסחר – אזור שבו מבני מגורים ומבנים המיועדים למסחר.
מע"ר – שדרות ארלוזורוב ממתחם הרכבת ועד רחוב יהושע חנקין ורחוב הנשיא וויצמן מרחוב שפרינצק ועד חטיבה 9.
אזור תעסוקה קריית אמיתי – במזרח העיר בין רחוב השוק לרחוב החשמל ועד רחוב כורש.
אזור תעסוקה 2C – לאורך שדרות בגין מרחוב כורש ועד שדרות יצחק רבין.
אזור תעשייה/תעסוקה תדיראן – מול בית החולים העמק מול ביה"ח עמק צפון מזרחית למפעל חוגלה.
אזור תעשייה המשולש – בצפון מזרח עפולה עילית בין כביש 65 עד רחוב התעשייה
אזור תעשייה אמניר – בהקמה – בדרום העיר ממערב לכביש 60
אזור תעשייה עם חזית מסחרית – על פי ייעוד בתב"ע.
אזור מלאכה – ברחובות צבי פנקס ורמז.
מרכז מסחרי שכונתי: מרכז מסחרי המשרת שכונה או מספר רחובות
מתחם פרינדלי – מתחם מסחרי בסמוך לבית חולים העמק ממזרח לכביש 65
אזור חקלאי – אזור המיועד לחקלאות
בנוסף לאמור בעמודת מדיניות רשות הרישוי, על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
בקשה להקמת עסק במקום שלא על פי הייעוד או התר בנייה, רק בהליך של שימוש חורג.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות מקצועיות מדיניות הרשות
1.1 בית מרקחת

בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות. ההקמה אסורה ב:
מבנה מגורים, אזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה משולש, אזור מלאכה ואזור חקלאי.

1.2 א ייצור תמרוקים

מותר רק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן.
1.2 ב תמרוקים – אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.
בעל העסק יקיים את כל הדרישות המופיעות בסעיף 2.2 של פרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא ריח.
שפך של תמרוקים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.
מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש ואזור מלאכה.
1.3 א תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי מותר רק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן.
1.3 ב תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים במידה ונדרש לכך בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים .
שפך של תכשירים ותכשירים וציוד שפג תוקפם יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש ואזור מלאכה.
1.3 ג תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי מכירתם או חלוקתם

1.3 ד הרכבת ציוד רפואי

מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, אזור תעסוקה 2C באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש ואזור מלאכה
1.4 א טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

1.4 ב מספרה

1.4 ג כתובות קעקע – מקום לעשייתן

1.4 ו ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

1.5 א מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6.

1.5 ב מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

1.5 ג מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:
• בקבוקי חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות או באמצעי אצירה אחר, בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
• מקומות אחסון חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
• חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
• שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף לעיל ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
• בעל העסק יתקין וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, לרבות התקנת מסנני פחם פעיל, על פי דרישת העירייה.
• במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
• במעבדה יהיה ציוד מיגון תקין ותקף לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים וכן אמצעים לתיחום, ספיגה וספיחה של שפך חומרים מסוכנים.
מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, אזור תעסוקה 2C באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש ואזור מלאכה
1.6 מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

1.7 מעבדת שיניים

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים .
כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
בעל העסק יקיים את כל הדרישות המופיעות בסעיף 2.2 של פרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא ריח.
בעל העסק יקיים את כל הדרישות המופיעות בסעיף 2.1 של פרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא רעש, בהתייחס לפעילות משאבות ומדחסים בעסקו – במידה וקיימים. עסק חדש – מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, אזור תעסוקה 2C באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש ואזור מלאכה.
עסק קיים הנמצא במבנה מגורים עם חזית מסחרית יפונה תוך תקופה של עד 3 שנים.
1.8 חדר מתים למעט בבית-חולים

2.1 א גז מילוי מכלים ומכליות

אסור להקמה בתחומי העיר עפולה
2.1 ב גז אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

מותר רק באזור תעשייה אמניר.
2.1 ג גז מכירתו, חלוקתו

חניית רכבי חלוקה לגז תהיה אך ורק שהם ריקים מגז.

להוסיף עוד תנאים מותר רק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן למעט רחוב התעשייה.
2.1 ד גז שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

2.1 ה תיקון מכלי גז
מותר רק באזור תעסוקה קריית אמיתי ואזור תעשיה תדיראן והמשולש ובכל מקרה במרחק 100 מטר ממגורים.
2.1 ו חניון למכליות גז

2.1 ז תחנת תדלוק בגז

2.2 א תחנת דלק ותדלוק

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה .
2.2 ב בית זיקוק

2.2 ג שינוע דלק לסוגיו בצנרת

2.2 ד דלק לסוגיו אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

2.2 ה מסופי דלק

2.2 ז חניון למכליות דלק

2.2 ח שינוע דלק לסוגיו במכליות

2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

2.4 תחנת כוח

3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

באזור תעשייה המשולש בלבד ובמרחק שלא יפחת מ-200 מטר ממגורים.
3.2 א בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

3.2 ח עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
3.3 ב הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים

3.4 א חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי ייצורם, אריזתם, אחסונם

3.4 ג חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם
מותר רק ב: אזור תעסוקה קריית אמיתי, אזור מלאכה ואזורי תעשייה. כמוכן מותר כחלק מרשת קמעונאית הכוללת מחלקות מוצרי בית וגינה.
3.5 א מזון לבעלי חיים ייצורו, עיבודו, אריזתו
לשים כאן כל מה שקשור לאריזה ונמצא בסעיף 3.5ב – לאור השינוי בצו
3.5 ב מזון לבעלי חיים אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

• מזון לבעלי חיים יסומן בסימון מאושר, בהתאם להוראות
החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים התשע"ד-2014
• מזון ארוז מראש שפג תוקפו אסור למכירה יש להפרידו
מאזור המכירה ולסמנו באופן כמזון פג תוקף. מזון כאמור
יוחזר במידת האפשר למשווק ממנו נרכש או יושמד.
• שיווק, אחסון והצגה למכירה של מזון ארוז מראש,
ייעשה בתנאים הבאים:
o באופן מסודר, ובהתאם להוראות היצרן;
o במקום ובאופן שאינם מאפשרים זיהום מפני מכרסמים,
o חרקים, ציפורים, בעלי חיים אחרים, או כל זיהום אחר.
o באופן אשר יבטיח את בטיחותו ואיכותו;
o לפי העיקרון שהסחורה הנכנסת ראשונה משווקת ראשונה;
• מזון יאוחסן על גבי משטח מוגבה שגובהו מהרצפה לא
יפחת מ- 30 ס"מ;
• מזון שאינו חייב קירור יישמר בטמפרטורת החדר (עד 25
מעלות צלזיוס).
• בעל העסק יחזיק היתר כדין, מכוח החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד- 2014 , לאריזה מחדש של מזון לבעלי חיים.
• הזנת בעלי חיים בחנות:
• מזון המיועד להזנת בעלי החיים שבחנות יאוחסן וישמר
o בהתאם להוראות היצרן. המזון יוחזק בכלי נקי וסגור היטב.
o המכל יסומן בשם המזון, בעל החיים אליו מיועד המזון ותאריך תפוגה של המזון;
o באחריות בעל העסק להבטיח שמזון מקולקל או עבש ייזרק והמכל ינוקה ויחוטא.
• החזקת תרופות וחומרי הדברה:
o בעסק לא יוחזקו תרופות כהגדרתן בפקודת
הרוקחים, למעט לצורך טיפול בבעלי החיים שבו. המרשם והוראות הטיפול שניתנו ע"י הרופא הווטרינר יישמרו בעסק.
o בעסק לא יוחזקו חומרי חיטוי והדברה ושימוש בהם אלא אם כן יש להם תעודת רישום על פי כל דין.

• בעל העסק לא ימכור תכשיר אלא אם יש לתכשיר תעודת רישום לפי תקנות מחלות בעלי חיים )תכשירים כימיים(, תשמ"ב-1982 . מותר בכל מקום בו מותר מסחר אך ורק באריזות סגורות (חל איסור על אחסון, אריזה, חלוקה, או מכירה של מזון לבעלי חיים בתפזורת).

3.6 א פסדים איסופם, הובלתם

3.6 ב פסדים עיבודם

אסור להקמה בתחומי העיר עפולה
(להתייעץ עם איתי)
3.6 ג פסדים מכירתם

3.7 א תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי, למעט תרופות, ייצורם
3.7 ב תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי, למעט תרופות, אחסונם
בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים במידה ונדרש לכך בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים .
שפך של תכשירים ותרכיבים ותכשירים ותרכיבים וציוד שפג תוקפם יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש ואזור מלאכה.
4.1 א ביצים -ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון
מותר רק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן ובאזור תעשייה המשולש.
4.1 ג מדגרה

אסור להקמה בתחומי העיר עפולה.
4.1 ד הובלת ביצים לתחנת מיון

4.2 א בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור מהעירייה, יציב ויפעיל אמצעים למניעתם של מפגעי הריח וזיהום האוויר על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה.
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לעירייה, על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ככל שהן רלבנטיות לעסקו.

אסור באזורי התעשייה, באזור חקלאי ובמבנה מגורים.
4.2 ב מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור מהעירייה, יציב ויפעיל אמצעים למניעתם של מפגעי הריח וזיהום האוויר על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה.
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לעירייה, על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
אסור באזור חקלאי ובמבנה מגורים.

4.2 ג הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור מהעירייה, יציב ויפעיל אמצעים למניעתם של מפגעי הריח וזיהום האוויר על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה.
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לעירייה, על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ככל שהן רלבנטיות לעסקו. אסור באזור חקלאי ובמבנה מגורים.

4.3 א בית קירור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

4.3 ב בית קירור למזון אחר ומרכיביו

4.4 ב בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם פירוקם, עיבודם, גירומם-ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום מותר רק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן ובאזור תעשייה המשולש.
4.4 ז בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם פירוקם, עיבודם, גירומם- ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום
אסור להקמה בתחומי העיר עפולה
(להתייעץ עם איתי)
4.5 ב הובלת חלב גולמי

4.6 א מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום
ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
מותר באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן ובאזור תעשייה המשולש.

4.6 ב מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם אריזתו

בעל העסק יקיים את כל הדרישות המופיעות ב סעיף 2.2 של פרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא ריח. מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש ואזור מלאכה.
4.6 ג מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם אחסונו

מותר באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, באזור תעשייה המשולש, באזור תעסוקה קריית אמיתי ואזור מלאכה.
4.6 ד מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם הובלתו, הפצתו או חלוקתו

4.6 ה הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972
בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור מהעירייה, יציב ויפעיל אמצעים למניעתם של מפגעי הריח וזיהום האוויר על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה.
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לעירייה, על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ככל שהן רלבנטיות לעסקו.
מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש ואזור מלאכה – אך ורק במבנה שכל קומותיו מיועדות לתעשייה ומלאכה.
4.6 ו מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;
ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

מותר באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן ובאזור תעשייה המשולש.
4.7 א קיוסק
אסור באזור חקלאי ובמבנה מגורים.
4.7 ב מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;
בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא פינוי פסולת, לרבות פסולת קרטונים.
פריקה וטעינה של סחורה תתבצע רק בין השעות 0700-1400
ו-1600-2000. מרכול בשטח עד 50 מטר (לברר גודל של מכולת ) – אסור באזור חקלאי ובמבנה מגורים
מרכול בשטח מעל 150 מטר – מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, אזור תעסוקה 2C, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש, אזור תעשייה עם חזית מסחרית, מרכז מסחרי שכונתי, אזור מלאכה ומתחם פרינדלי.
4.7 ג אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא פינוי פסולת, לרבות פסולת מזון מן החי.
ווטרינר
אסור במבנה מגורים, אזור מגורים משולב מסחר, מע"ר ובאזור חקלאי
4.7 ד מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא פינוי פסולת, לרבות פסולת קרטונים.
פריקה וטעינה של סחורה תתבצע רק בין השעות 0700-1400
ו-1600-2000. מותר ב:אזור תעסוקה קריית אמיתי, אזור תעסוקה 2C, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור תעשייה המשולש, אזור תעשייה עם חזית מסחרית, מרכז מסחרי שכונתי, אזור מלאכה ומתחם פרינדלי.
4.8 משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה
המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ.
בעל העסק יקיים את כל הדרישות המופיעות בסעיף 2.1 של פרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא רעש.
פסולת בקבוקי זכוכית תפונה למיכל ייעודי סגול במידה ונמצא באזור בו נמצא העסק.
מותר בכל אזורי התעשייה (לדיון עם ראש העיר)
5.1 א תחנת מעבר ומיון

על פי תב"ע ייעודית.
5.1 ב אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים איסופה, הובלתה

בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון. אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות (במקרה והאתר נמצא בתחומה). בעל עסק יאחסן כלי אצירה – ריקים או מלאים – במקום המאושר על ידי הרשות. חניית הרכבים, בתום יום העבודה, תהיה אך ורק במקום שיוגדר על ידי העירייה, לאחר שהרכב עבר שטיפה בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת אשר אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה, באופן שלא יישארו בו שאריות שיגרמו למטרד ריח חזק או בלתי סביר.
5.1 ג טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

5.1 ד אתר לסילוק פסולת יבשה

רק על פי תב"ע ייעודית
5.1 ה אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

5.2 א מתקן התפלת מים

5.2 ב מי שתייה – מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

5.3 א שפכים וקולחין עיבודם, טיהורם, אחסונם
5.3 ג שפכים וקולחין הובלתם במכליות

חניית הרכבים, בתום יום העבודה, תהיה אך ורק במקום שיוגדר על ידי העירייה ורק לאחר שהרכבים עברו שטיפה במקום שיאושר לכך על ידי הרשות או המשרד להגנת הסביבה, באופן שלא יישארו בה שאריות שיגרמו למטרד ריח חזק או בלתי סביר.
6.1 אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים
6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם
6.7 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

6.8 א ניהול קניון

בעל העסק ירכוש או ישכור דחסן אשפה לפסולת אורגנית ומתקן/כלי אצירה לפסולת יבשה, מתקן/דחסן/מכבש קרטון, אשר יוצבו במקום שתורה לו העירייה וייפנה את הפסולת ממתקנים אלו באמצעות קבלנים מאושרים ולאתרים מאושרים על פי חוק.
בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .
בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת וישמור אישורי בצוע תחזוקה שוטפת למשך שנה ויציגם לביקורת לפי דרישה.
בהתאם לתב"ע ייעודית
6.8 ב עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

6.9 א רוכלות מזון

6.9 ב רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

6.9 ג רוכלות אחרת

6.12 עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

6.13 אולפן הקלטות אודיו

7.1 א בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

מותר רק על פי אישור פרטני של מנהל הנדסה.
7.1 ב השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

7.1 ג בית אבות

7.1 ה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

7.4 א בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
7.4 ב פארק מים, מגלשות מים
7.4 ג בריכת זרמים (ג'קוזי)

7.4 ד מקווה

7.4 ה בית מרחץ, מרחצאות

7.5 מכון כושר

רעש אסור במבנה מגורים, מבנה מגורים עם חזית מסחרית, אזור מגורים משולב מסחר ומע"ר – לוודא שוב
7.6 משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם

7.7 א מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון
7.7 ב קולנוע, תיאטרון

7.7 ג קרקס

מותר רק על פי אישור פרטני של מנהל הנדסה.
7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד רק על פי תב"ע פרטנית.
7.7 ה אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

7.7 ו דיסקוטק

העסק יופעל במבנה סגור הכולל אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) – 1992
המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
המבואה של העסק תהיה מסוג "מבואה אקוסטית".
הגשת משקאות משכרים מחוץ לעסק – אסורה.

מותר רק באזור תעסוקה קריית אמיתי ובכל אזורי התעשייה – רק באישור שימוש חורג.

7.7 ז יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

מותר רק על פי אישור פרטני של מנהל הנדסה.
7.7 ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי
7.7 ט מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

7.7 י יריד מזון

7.7 יא אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

7.8 א קייטנה

7.8 ב מחנה נוער

7.9 אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים

 מותר רק באזור תעסוקה קריית אמיתי, אזור תעשייה עם חזית מסחרית, אזור תעשייה/תעסוקה תדיראן ומתחם פרינדלי.
7.10 ב לונה פארק

8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

8.3 א הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

8.3 ב הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

8.4 א הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

חל איסור על חניית אוטובוסים עם מנוע פועל, שאינם מעלים ומורידים נוסעים.
בהתאם לתב"ע ייעודית.

8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

8.4 ד תחנת רכבת תת-קרקעית

8.5 כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם

8.6 א כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

8.6 ב חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

8.6 ג רחיצת כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים

8.6 ו כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים ייצורם, שיפוצם

8.6 ז חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר

8.7 א כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים מכירתם, אחסונם

8.7 ב כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים פירוקם מהרכב

8.8 א כלי שיט השכרתם, אחסונם

8.8 ג מעגנה

8.8 ד כלי שיט – ייצורם, תיקונם, שיפוצם

8.9 א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

עסק חדש מותר רק באזורי תעשייה ובאזורי התעסוקה ולא בחזית הרחוב.
8.9 ב חשמלאות

8.9 ד תיקון תקרים

עסק חדש מותר רק באזורי תעשייה ובאזורי התעסוקה ולא בחזית הרחוב. מותר כחלק ממתחם תחנת דלק שאינה באזור מגורים.
8.9 ו טיפול אחר ברכב

8.11 רכבל

8.12 מרכז תחזוקה לרכבות

9.1 א כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

9.1 ב מטווח ירי

פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.
בעל העסק יקיים את כל הדרישות המופיעות בסעיף 2.1 של פרק דרישות כלליות מעסקים, בנושא רעש.
חל איסור על הזרמת פסולת שמן וממיסים מתהליך ניקוי נשקים למערכת הביוב. הפסולת תפונה לאתר מאושר לפי כל דין.
בעל עסק יתקין במטווח מערכת לטיפול בגזי הפליטה של כלי הנשק, באם יידרש לכך על ידי העירייה ועל פי הנחיותיה. יותר רק מטווח סגור.
מותר רק באזור תעסוקה קריית אמיתי, אזור תעסוקה 2C , אזור תעשייה משולש, אזור תעשייה/תעסוקה תדיראן אזור תעשייה עם חזית מסחרית, אזור מלאכה ומתחם פרינדלי.
9.1 ג כלי נשק ותחמושת ייצורם

9.4 שרותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני

10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

10.3 בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

10.4 א ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

10.4 ב גזירה, תפירה

10.5 דברי הנעלה – ייצורם

10.6 א' דשנים – ייצורם, עיבודם, אריזתם

אסור להקמה בתחומי העיר עפולה.
10.6 ב דשנים – אחסונם

10.7 א חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש
מותר רק באזור תעשייה אמניר.
10.7 ב חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי
אחסון פתוח באזור תעשייה אמניר יהיה כפוף לתנאים הבאים:
נגר עילי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית.
בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות שאיבת אבק באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה.
-אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה יבוצע בתאי אחסון בלבד.
-תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת יהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.
-תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים ב- 3 צדדים . על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות . ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.
-קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת.
-פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה אל תוך תאי אחסון חיצוניים או לתא פריקה ייעודי בלבד.
-אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.
-אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"/מק"ת. המערכת תכלול התראה על מילוי יתר .
מערכות הסינון וההתראה יהיו תקינות בכל עת ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
שינוע המלט מהסילו ואליו יהיה במערכות סגורות בלבד.
פסולת מהעסק תפונה לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.
אחסון של חומרי גלם לבנייה יותר רק באריזות (לרבות "בלות") ורק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן ובאזור תעשייה המשולש.
אחסון פתוח של חומרי גלם לבנייה יותר רק באזור תעשייה אמניר.
10.7 ג הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש

להגביל שעות ? – להתייעץ עם איתי עיבוד שיש מצבות – רק כשירות נלווה ובצמוד לבית עלמין.
עיבוד שיש אחר (מטבחים למשל) – מותר רק באזור תעשייה משולש, אזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, אזור מלאכה ובאזור תעשייה אמניר.
עיבוד בלוקים ואבן – מותר רק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן ובאזור תעשייה אמניר.

10.8 א חומרי חיטוי או ניקוי – ייצורם, עיבודם, אריזתם

10.8 ב חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום מותר רק באזורי התעשייה.
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

10.10 א חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים – ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם
אסור להקמה בתחומי העיר עפולה
10.10 ב חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים – אחסונם
מותר רק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן ובאזור תעשייה אמניר ובכפוף לעמידה במרחקי הפרדה הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה
10.10 ג חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים – מכירתם
מותר רק באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן בכפוף לעמידה במרחקי הפרדה הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה
10.10 ד חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים – איסופם, שינועם

10.10 ה טיפול באריזות משומשות של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

10.10 ו טיפול בפסולת

10.10 ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

10.11 א חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – ייצורם, עיבודם, פיתוחם.

10.11 ב חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – מכירתם, אחסונם, אריזתם

10.11 ג חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – שינועם, הובלתם, איסופם

10.11 ד חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – מחזורם, הנצלתם

10.11 ה חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – השמדתם, אתר להשמדתם
10.11 ו חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – בחינתם, אתר לבחינתם

10.13 מרפדייה

10.14 א מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

10.14 ב פחחות, למעט פחחות רכב

10.14 ג מסגריה

מותר באזור תעסוקה אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, באזור תעשייה משולש, אזור מלאכה ובאזור תעשייה אמניר.
10.14ד ייצור שלטים

מותר באזור תעסוקה אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, באזור תעשייה משולש, אזור מלאכה, אזור תעשייה עם חזית מסחרית ובאזור תעשייה אמניר.
10.14 ה מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – אחסונם, מיונם סחר בהם
מותר באזור תעסוקה אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, באזור תעשייה משולש, אזור מלאכה ובאזור תעשייה אמניר.
חל איסור על כל עיסוק בגרוטאות בתחומי העיר עפולה.
10.14 ו מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם

מותר באזור תעסוקה אמיתי, באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, באזור תעשייה משולש, אזור מלאכה ובאזור תעשייה אמניר.
חל איסור על כל עיסוק בגרוטאות בתחומי העיר עפולה.
10.14 ז מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם
מותר באזור תעשייה/תעסוקה תדיראן, באזור תעשייה משולש ובאזור מלאכה .חל איסור על כל עיסוק בגרוטאות בתחומי העיר עפולה.
10.16 א עץ ומוצריו – עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

10.16 ב ייצור רהיטים

10.16 ג עץ ומוצריו – אחסונו ומכירתו

10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

10.21 נייר ומוצריו: ייצור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*